Help

BOKNINGSVILLKOR ERIKSÖRE CAMPING AB

Bokningsvillkor Eriksöre camping AB

Detta avtal gäller för uthyrning av uppställningsplats för tält, husvagn, villavagn och husbil samt för hyra av stuga och rum som tillhandahålls på Camping.se. För vistelse längre än 30 dagar där campingplatsen bestämmer datum för tillträde och avresa, gäller ”Avtal säsongscamping”.

Vem är ansvarig?

Ansvarig för bokningssystemet är Eriksöre Camping AB, Org. Nr. 559252-1602. Adress: Semestervägen 20 386 93 Färjestaden.

Tel: 0485 39450

E-post: info@eriksorecamping.se

Branschöverenskommelse Konsumentverket

Åldersgräns för bokning
För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Vid gruppbokning ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges i samband med bokningen. Ensam förälder som bor med flera barn är dock undantagen från detta krav. Vid oklarhet, kontrollera vad som gäller på aktuell campingplats. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till uppställningsplatsen.

Bokningsbekräftelse
Du ska få en skriftlig bekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen översstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa oss om detta snarast. 

När blir min bokning bindande?
Bokningen blir bindande när du erhållit en e-postbekräftelse på din bokning från oss.

Öppet köp i 24 timmar
Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst. Återbetalningar av bokningar som hänvisar till öppet köp görs via gästservice.

Betalning
Vid bokning tidigare än 40 dagar före ankomstdag: Om du bokar tidigare än 40 dagar före ankomst kan du välja att betala hela beloppet direkt eller att göra en första delbetalning om 10%. Delbetalningen fungerar som en handpenning och räknas sedan av från slutbetalningen.

Slutbetalning senast 40 dagar före ankomst:
Om du valt att delbetala skall resterande belopp betalas senast 40 dagar före ankomst. 

För bokningar som görs 40 dagar före ankomst:
Om bokningen görs före 40 dagar eller senare före ankomst skall slutbetalning göras i anslutning till bokningstillfället.

Sen eller utebliven betalning
Om du trots påminnelse inte betalar hela beloppet i tid räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Betalningssätt
Du kan betala med konto/kredit-kort eller direktbetalning via din bank. Alla uppgifter skickas i krypterad form. Följande betal- och kreditkort accepteras som betalning:

 • Visa
 • Mastercard

Vi har avtal med följande banker för direktbetalning: Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB

Ändring och överlåtelse av bokning
Ändring av bokning kan göras mot en avgift på 100 kr per bokning och tillfälle. Ändring av ankomst och avresa kan göras fram till 7 dagar innan ankomst i mån av plats. Varje ändring av den ursprungliga bokningen kortare tid än 7 dagar före incheckning kommer att betraktas som en avbokning (se avbokning) efterföljt av en ny bokning.

Överlåtelse av boende kan ske fram till 1 dag innan ankomst, under förutsättning att överlåtelsen gäller under samma tidsperiod och till samma pris och att den nya gästen uppfyller ålderskraven och innehar ett Camping Key Europé. Överlåtelse görs mot en avgift på 100 kr.

Avresa tidigare än planerat
Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits med oss.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du avboka muntligen, skriftligen eller via e-post. För avbokning senare än 40 dagar före ankomstdag uttas en schablonbaserad ersättning enligt nedan.

För att avbokningen skall vara giltig måste någon av ovanstående avboknigsformer användas. En avbokning som sänds direkt till anläggning är såldes ej giltig.

Avbokningsvillkor

För avbokning gäller följande villkor (när reglerna för Öppet köp inte gäller). separata regler gäller om du har avbeställningsskydd (se nedan).

 • Sker avbokningen 40 dagar eller tidigare före tillträde får du tillbaka 90% av det avtalade beloppet.
 • Sker avbokning 39-8 dagar före tillträde får du tillbaka 75 % av avtalat belopp.
 • Sker avbokningen 7-2 dagar före tillträde får du tillbaka 25 % av avtalat belopp.
 • Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag enligt avtal, eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in.

Avbeställningsskydd

Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd som gäller i kombination med nedanstående villkor. Kostnad för avbeställningsskyddet framgår i samband med bokning.

Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till avtalad ankomstdag. Avbokning måste dock ske så fort du vet att du inte kommer at kunna fullfölja avtalet på grund av någon av nedanstående händelser. Avbeställningsskyddet ger dig också rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna nedan inträffar.

Giltiga skäl för att nyttja avbeställningsskyddet är:

 1. Vid dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, dina föräldrar, barn, syskon eller medresenär,
 1. att det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning,
 2. vid inkallelse till försvarsmakten eller civilförsvaret eller
 1. om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning.

Ditt förhinder måste kunna styrkas med relevant intyg, frän t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter avbokningsdatum.

Det belopp du ska återfå utbetalas senast 10 dagar efter att du har kommit in med intyg som visar att du har rätt att använda avbokningsskyddet.

Vad har jag för rättigheter?

I händelse av vart avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal (se punkten gränser för campingplatsens kontrollansvar nedan).

Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning.

Om du fått ersättning men inte är nöjd med denna ska du meddela oss detta inom 3 veckor (21 dagar) efter avresa. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via e-post. Vi rekommenderar e-post.

Gränser för campingplatsens kontrollansvar

För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Beror hindret på någon vi anlitat för att helt eller delvis genomföra campingtjänsten är vi fria från skadeståndsskyldighet endast om också den som vi har anlitat skulle vara fri enligt stycket ovan. Detsamma gäller om bristen beror på en leverantör som vi har anlitat eller någon annan i tidigare led. 

Vad har jag för skyldigheter?

Överträdelse av ordningsföreskrifter för campingplatsen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Vid avhysning beräknas förfallet belopp efter aktuellt dygnspris som tillämpats under den tid som du haft tillgång till platsen samt avdrag för beräknad skada. Eventuell mellanskillnad återbetalas senast 10 dagar efter avhysningen.

 

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om vi inte kan komma överens kan du bl.a. ta hjälp av följande tvistlösningsorgan:

 • Allmänna reklamationsnämnden (se adress nedan) Allmänna reklamationsnämnden är godkänt tvistlösningsorgan enligt lagen om alternativ tvistlösning. Vi kommer at följa ARN:s rekommendationer.
 • Du kan även vända dig till EU-kommissionens online-plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr

Vi åtar oss inte att delta i andra alternativa tvistlösningsförfaranden än Allmänna reklamationsnämnden (ARN), men kommer att ta ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist. Det står dig även fritt att ta tvisten till allmän domstol.

Adress till ARN: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm www.arn.se

Personuppgiftslagen GDPR

Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning av uppställningsplats (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, efter skriftlig begäran, få ta del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att fa information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter.

Om du lämnar ditt aktiva medgivande får vi använda personuppgifterna för marknadsföring av vår verksamhet.

Ångerrätt

Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil.

In need of a translation?

Don’t understand a word? You can always use Google translate, but keep in mind that the translation won’t be 100% accurate.

Hur kan vi hjälpa dig?

Behöver du en vägbeskrivning eller undrar du över våra öppettider? Du kan också testa att söka efter det du letar efter.

Kontakta Eriksöre Camping

Campingens öppettider:

2/10-23 - 19/4-24

Telefontider:

09:00-10:00

Receptionens öppettider:

Mån – Fre 09:00-10:00